top
logo

Liên kết website

Đối tác

Bảng quảng cáo

Năng lực tài chính

Năng lực tài chính các năm gần đây

Tên tài sản

Năm 2008

Năm 2009

Năm 2010

1. Tổng số tài sản

33.173.287.520

44.157.826.151

51.641.110.416

3. Tổng số nợ phải trả

19.170.690.804

29.067.115.056

30.149.387.711

2. Tài sản ngắn hạn

25.461.233.671

32.388.282.777

32.949.265.385

4. Nợ ngắn hạn

19.094.910.509

26.673.812.861

27.566.323.016

4- Doanh thu

39.469.649.758

44.842.514.338

67.241.236.396

5. Lợi nhuận trước thuế

2.769.505.133

3.360.352.206

5.828.577.440

6. Lợi nhuận sau thuế

2.403.596.587

3.031.685.826

4.691.585.400

 

 
An Image SlideshowAn Image SlideshowAn Image SlideshowAn Image SlideshowAn Image SlideshowAn Image SlideshowAn Image SlideshowAn Image SlideshowAn Image SlideshowAn Image Slideshow 
bulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbullet
spinner
You must have the Adobe Flash Player installed to view this player.